LOADING

Type to search

Porady Zdrowie

Utylizowanie odpadów medycznych obowiązkiem gabinetów kosmetycznych

Share

Zachowanie bezpieczeństwa w związku z odpadami medycznymi obowiązuje przychodnie lekarskie, indywidualne praktyki lekarskie, gabinety stomatologiczne, apteki oraz szpitale, ale także gabinety kosmetyczne. Jak powinien wyglądać proces utylizowania odpadów medycznych przez gabinety kosmetyczne? Z czego wynika taki obowiązek?

Gospodarka odpadami medycznymi z gabinetów kosmetycznych – regulacje prawne

Odpady, które wymagają odpowiedniego postępowania i właściwej utylizacji zostały skatalogowane poprzez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów. Z punktu widzenia gabinetów kosmetycznych istotne są odpady opisane jako „Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt” oznaczone kodem 18 01 03*. Symbol gwiazdki oznacza, że są to odpady niebezpieczne. Inne kody odpadów, które mogą określać także odpady wytwarzane przez gabinety kosmetyczne to 18 01 01 i 18 01 04.

Podstawą prawną, która określa sposoby postępowania z odpadami przez gabinety kosmetyczne jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, a uszczegółowieniem są przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Jak wygląda utylizacja odpadów przez gabinety kosmetyczne?

Praktyka i kontrole przeprowadzanie w gabinetach kosmetycznych wskazują na to, iż wciąż wśród wielu przedsiębiorców panuje bardzo niska świadomość dotycząca ryzyka związanego z nieprawidłowym postępowaniem z odpadami oraz ich właściwej utylizacji. Zwłaszcza osoby, które otwierają gabinety kosmetyczne, często nie zdają sobie sprawy z obowiązku prawidłowego przechowywania i odpowiedniego pozbywania się, czyli utylizacji odpadów. Wiele osób prowadzących tego typu działalności uznaje, że skoro nie wykonują świadczeń zdrowotnych, to utylizacja odpadów ich nie obowiązuje.

Jak powinna wyglądać utylizacja odpadów z gabinetów kosmetycznych?

Obowiązek utylizacji odpadów dotyczy części odpadów wszelkich zakładów kosmetycznych, salonów fryzjerskich, studia tatuażu, gabinetów odnowy biologicznej. Gabinety kosmetyczne również wytwarzają odpady medyczne. Zaliczyć do nich możemy zużyte strzykawki, wszelkie opatrunki oraz inne materiały, które mogły mieć kontakt z krwią i innymi wydzielinami ludzkimi. Takie odpady nie powinny trafiać do zwykłego kosza na śmieci, tylko powinny być umieszczane w pojemnikach na odpady medyczne o odpowiednich oznaczeniach poprzez właściwe kolory. Najbardziej niebezpieczne odpady należy zgromadzić w workach lub pojemnikach koloru czerwonego, zaś niektóre leki i chemikalia do worków i pudeł w kolorze żółtym. Należy przestrzegać odpowiedniego czasu i warunków przechowywania odpadów, które zostały określone w przepisach. Odbiór odpadów z gabinetów kosmetycznych należy zlecić wyspecjalizowanej firmie, która dokona bezpiecznego ich unieszkodliwienia.

Zgodnie z przepisami, większość gabinetów kosmetycznych, tak jak inne placówki, muszą składać roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i sposobie gospodarowania nimi do marszałka województwa. Należy do zrobić do 15 marca każdego roku. Za brak złożenia takiego sprawozdania przewidziana jest kara grzywny. W przypadkach odbiegania sprawozdania od stanu faktycznego, marszałek najpierw wzywa do złożenia korekty.